Onze software in combinatie met onze advisering zorgt voor een formele en gestructureerde risicobeheeraanpak, waarbij op een expliciete en continue wijze wordt gekeken naar de doelstellingen en risico's uw organisatie loopt.
Voordelen van onze software

 • Gebruik van kritische open vragen conform FIRM
 • Toelichtingen uit wet en regelgeving
 • Koppeling vragen, risico's en werkzaamheden
 • Risico-inschatting verplicht voor controleHelder inzicht in voortgang en opvolging
 • Inzicht en doorzicht van risicobeheer
 • Toont in control zijn en countervailing power bestuur aan

  De druk vanuit de toezichthouders voor effectief risk management naar u als bestuurder neemt toe.
   
 • U moet als bestuurder zorgen voor adequate beheersing.
  Wat adequaat is hangt af van de specifieke situatie bij uw organisatie. Als risico's impliciet worden gelaten kunnen deze niet adequaat worden beheerst. U als bestuurder, weet dan niet wat de bron van onzekerheid is. Hierdoor kunt u risico's niet optimaal beheersen en transparant maken naar de stakeholders toe. Om die specifieke situatie in kaart te brengen hebben wij een set open vragen gebaseerd op (Financiële Instellingen Risico-analyse Methode) FIRM die snel de specifieke situatie helder en overzichtelijk maakt. Een specifieke situatie vraagt om specifieke maatregelen en een unieke aanpak. Geen organisatie loopt immers exact dezelfde risico's en in dezelfde mate. Door deze aanpak dringen wij snel door tot de kern.

 • Conform de Pensioenwet artikel 171, moet u als pensioenbestuur 'in control zijn". Wanneer bent u "in control". Als u begrijpt en laat zien welke beheersmaatregelen en stuurinformatie u heeft, dan bent u nog niet in control. U moet kunnen laten zien toezicht te hebben gehouden op key controls binnen uw organisatie. De audit navigator bevat een zeer heldere structuur waarbinnen eenvoudig is vast te stellen of elke verantwoordelijke zijn werk adequaat heeft gedaan. 

 • Het bestuur is het hart van het organisatie, ondersteund door Accountant, actuaris, serviceorganisatie(s), externe deskundigen en (eventueel) de beleggingscommissie. Middels de Audit navigator werkt u efficiënt samen met meerdere parijen doordat de Audit navigator een volledige web-based applicatie is waarin samenwerking eenvoudig is.

 • Diezelfde informatie die u in Audit navigator vastlegt is bruikbaar voor meerdere doelen. Bijvoorbeeld voor een SAS 70 rapport, een "in control statement" en FIRM. Met behulp van de Audit navigator legt u alles een keer centraal vast en kunt u diezelfde informatie voor meerdere rapportages efficiënt gebruiken.
 • Door ons bijpassend validatie-instrument kunt u laten zien dat alle bestuurders bij uw risico-analyse betrokken is geweest. Dit kan middels een online enquete of een intensieve workshop.

Risk assessment
Een expliciete behandeling van de risico-assessment, bijvoorbeeld voorafgegaan door een workshop over FIRM; de risico-indeling die de toezichthouder hanteert over de risicobeheersing, kan het startpunt zijn van uw risk assessment.
 
De Audit Navigator ondersteunt deze workshop. Door kritische open vragen gebaseerd op FIRM maken wij snel de specifieke context helder waarin uw organisatie opereert, zodat de kritische risico's (key risks) bepaald kunnen worden. Vervolgens worden de belangrijkste beheersingsmaatregelen (entity level controls en key controls) vastgelegd. Het resultaat is een overzicht waarin helder wordt of er inherente risico's bestaan zonder controlemaatregel en wat de restrisico's zijn. Het bestuur kan besluiten hierop aanvullende maatregelen te nemen. 
 
Assurance
U kunt in Audit Navigator eenvoudig en overzichtelijk de test van de effectiviteit documenteren, dat wil zeggen, de werking van de key controls in de praktijk. Bij iedere key control kan "het bewijsstuk" waarmee de werking wordt aangetoond, elektronisch in het systeem worden toegevoegd. De rapportage aan het bestuur over de werking van controls kan ter zijner tijd door een objectieve derde (intern of extern) geschieden.